REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.delikatesy.ufukiera.pl
(zwanego dalej „Serwisem”)

 

§1
DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin stanowi ogólne zasady, warunki i zakres korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego w ramach serwisu dostępnego pod adresem: www.delikatesy.ufukiera.pl oraz warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany „Regulaminem”).
 2. Administratorem i właścicielem Serwisu jest spółka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Leon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000951458, REGON 146223787, NIP 7010349736 (dalej zwana „Administratorem”).
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu i/lub zawiera umowy sprzedaży Towarów drogą elektroniczną.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – utworzone w Serwisie po rejestracji indywidualne konto Klienta, w ramach którego Klient składa Zamówienia i/lub korzysta z innych funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.
 6. Sprzedawca – Leon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem0000951458, REGON 146223787, NIP 7010349736.
 7. Dane kontaktowe - Leon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, e-mail: fukier@ufukiera.pl lub delikatesy@ufukiera.pl, tel.: 668900090
 8. Towar – produkt spożywczy oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 9. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pomocą Serwisu, w wyniku którego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość.

 

§ 2
KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Przez korzystanie z Serwisu rozumie się wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkiej staranności by korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. W celu jednak skorzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przeglądarką internetową w aktualnej wersji z dostępną obsługą języka JavaScript, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 3. Administrator dołoży wszelkiej staranności, by zapewnić Klientowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Niedopuszczalnym jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci internetowej oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, wobec czego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują lub wykluczą wskazane powyżej zagrożenia. W związku z powyższym zalecane jest stosowanie programów antywirusowych, a także programów chroniących tożsamość.
 7. Prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, m. in. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub Towaru; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klientów, podmiotów świadczących usługi kurierskie, dostawcze, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu.

 

§ 3
REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Warunkiem utworzenia Konta jest dokonanie nieodpłatnej rejestracji w Serwisie. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić online formularz rejestracyjny udostępniony w Serwisie, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną poprzez wybór tego rodzaju funkcji znajdującej się w formularzu.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, Administrator na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, prześle wiadomość zawierającą wygenerowany link aktywacyjny, który przekieruje Klienta do Serwisu. Wybranie przedmiotowego linku, zakończone przekierowaniem do Serwisu, oznacza potwierdzenie dokonania rejestracji i skutkuje aktywacją Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i wprowadzania zmian danych podanych w toku rejestracji.
 3. Klient może również dokonać rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika na platformie facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie z Serwisu na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient proszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła do jego konta w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem zostaje przekierowany do Serwisu, w którym zakładane jest Konto, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. W celu uniknięcia wątpliwości, wskazać należy, iż nazwa użytkownika do platformy facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Administratora.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem, akceptujące jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 6. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

 

§ 4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia w Serwisie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zakazów i ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient kompletuje zamówienie wybierając w Serwisie Towar, którym jest zainteresowany:
  1. dodaje Towar poprzez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem oferowanym w Serwisie;
  2. wskazuje w „KOSZYKU” sposób dostawy;
  3. wskazuje w „KOSZYKU” formę płatności;
  4. potwierdza wybrany Towar, sposób dostawy oraz sposób płatności;
  5. wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając w Serwisie polecenie „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”;
  6. opłaca zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności (z wyjątkiem zamówienia z opcją płatności przy odbiorze/za pobraniem).
 4. Prawidłowe zakończenie procesu składania zamówienia jest potwierdzone stosownym komunikatem wyświetlanym w Serwisie.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru lub Towarów, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie danego Towaru i zgodnie z treścią złożonego zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 9. Zamówienia świąteczne realizujemy od 06 grudnia każdego roku.

 

§ 5
PŁATNOŚCI

 1. Ceny w Serwisie widoczne przy poszczególnych Towarach stanowią ceny brutto (tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży, a o których zostanie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z jednej z następujących form płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl - obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy czym realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  3. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, przy czym realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. Klient, który wybrał formę przedpłaty, zobowiązany jest do dokonania płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych.
 4. W wypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zakreśla Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności informując go o nim.
 5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6
DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Realizacja zamówienia jest możliwa w zależności od opcji wybranej przez Klienta:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Sprzedawcy;
  2. poprzez odbiór osobisty w Restauracji U Fukiera – Rynek Starego Miasta 27, 00 – 272 Warszawa (odbioru można dokonać w dni robocze w godzinach 12:00-20:00 po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie jest dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. W Serwisie Sprzedawca wskazuje liczbę dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia i dostawy.
 5. W przypadku wyboru dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dniu wysłania zamówienia do Klienta, Sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej Klienta informację potwierdzającą nadanie Towaru.
 6. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy wskazanym w zamówieniu.
 7. Klient odbierając zamówienie powinien zweryfikować stan Towarów oraz ich zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub ubytku Klient ma prawo do żądania spisania właściwego protokołu w obecności kuriera lub dostawcy, opisującego opis uszkodzenia.
 8. Dokument sprzedaży, tj. paragon lub faktura VAT jest dostarczana Klientowi wraz z zamówieniem lub wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta.
 9. Koszt dostawy Towaru pokrywa w całości Klient.
 10. Własność Towarów przechodzi na Klienta z chwilą ich odbioru od przewoźnika.

 

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności albo rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 powyżej rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 5. Konsument odstępuje od umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu Konsumentowi wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym kosztów dostawy Towaru do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności, o których mowa powyżej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta w przedmiocie odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem wyżej wskazanego terminu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument zobowiązany jest do poniesienia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, np. kosztu odesłania Towaru do Sprzedawcy.

 

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przewidzianych art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w art. 43a i nast. Prawa konsumenckiego.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 4. Reklamacje dotyczące Towarów lub realizacji umowy sprzedaży należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Sprzedawcy: fukier@ufukiera.pl lub delikatesy@ufukiera.pl.
 5. Klient jest uprawniony do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres fukier@ufukiera.pl lub delikatesy@ufukiera.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 6. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź ta jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mailowo).

 

§ 9
DODATKOWE NIEODPŁATNE USŁUGI

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, następujące usługi nieodpłatne:
  1. newsletter;
  2. prowadzenie Konta Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej treści marketingowe, w tym np. treści dotyczące Towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę i jest dostępna dla każdego Klienta, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter. Klient może również podczas rejestracji Konta zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi newsletter.
 4. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w każdej wiadomości elektronicznej lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 6. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje podanych przez niego danych oraz śledzenia stanu realizacji poszczególnych zamówień, w tym historii zamówień już zrealizowanych i dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta. Sprzedawca jest obowiązany do usunięcia Konta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia w tym przedmiocie.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na jego szkodę, m. in., w przypadku prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, w sytuacji gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych w takim przypadku trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 10
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ -NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że prawa nabyte przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy zostaną zachowane.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia woli w tym przedmiocie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca zaś stosownego oświadczenia woli w tym przedmiocie wysyła na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

 

§ 11
DANE OSOBOWE

Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i dostępne są pod adresem: https://delikatesy.ufukiera.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 12
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca informuje, że Klient (będący Konsumentem) może uzyskać bezpłatną pomoc zwracając się do powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej tj. np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 3. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR, stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem (niebędącym Konsumentem) a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o powadzenie Konta przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie.
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych od dnia 01.01.2023 roku.