Formy płatności

 1. Ceny w Serwisie widoczne przy poszczególnych Towarach stanowią ceny brutto (tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży, a o których zostanie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z jednej z następujących form płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl - obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy czym realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  3. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, przy czym realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. Klient, który wybrał formę przedpłaty, zobowiązany jest do dokonania płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych.
 4. W wypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zakreśla Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności informując go o nim.
 5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie art. 491 Kodeksu Cywilnego.